Lekarze

Liczba odwiedzających: 13077

ZADANIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 1. Profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne
 2. Świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia
 3. Udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem
 4. Wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
 5. Orzekanie o stanie zdrowia
 6. Inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym:
  • kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  • kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
  • kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewozy,
  • wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ,
  • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Kierowanie na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta

Zabiegi i procedury medyczne pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską wykonywane są w gabinecie zabiegowym. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta.

Jeśli zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.

Kierowanie na badania diagnostyczne w tym diagnostyki laboratoryjnej

Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym wykonane zostaną na jego zlecenie badania diagnostyczne i mikrobiologiczne.

W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta. Zlecenie na pobranie materiału wystawia lekarz POZ, zgodnie z potrzebą zdrowotną pacjenta.

Zlecenie lekarza POZ wykonuje pielęgniarka, do której pacjent złożył deklarację.

Wykaz badań diagnostycznych, na które kieruje lekarz POZ jest ściśle określony. Wszystkie wykonywane są na zlecenie lekarza w laboratorium lub pracowni wskazanej przez lekarza.

Lekarz POZ może skierować pacjenta także na specjalistyczne badanie diagnostyczne, jakim jest badanie endoskopowe przewodu pokarmowego. Badanie diagnostyczne z zakresu diagnostyki endoskopowej, na zlecenie lekarza POZ, można wykonać w każdym miejscu (pracowni) posiadającym umowę z NFZ.

Badania laboratoryjne i obrazowe (RTG, USG) konieczne do wykonania w ramach kwalifikacji do zabiegu operacyjnego lub badania endoskopowego, prowadzone są w ośrodku wykonującym dany zabieg lub badanie. Wymaganie od lekarza rodzinnego skierowania na te badanie nie ma podstaw prawnych.

DiLO – karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

Lekarz rodzinny, który podejrzewa u pacjenta chorobę nowotworową, kieruje go na badania znajdujące się w koszyku diagnostycznym POZ. Na podstawie uzyskanych wyników może skierować pacjenta na szybką ścieżkę terapeutyczną, wystawiając mu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego - DiLO. Karta zastępuje skierowanie do specjalisty; dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia.

Kierowanie do lekarza specjalisty lub do szpitala

Lekarz POZ, kierując pacjenta do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania: kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania; do skierowania dołącza również istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.

Przepisy stanowią, że skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, także niebędący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

Żaden przepis nie uzależnia zakwalifikowania do leczenia szpitalnego/ wpisania na listę oczekujących lub przyjęcia do szpitala od dostarczenia przez pacjenta skierowania z „poradni przyszpitalnej”. Nie jest zatem zasadne domaganie się, by pacjent takie skierowanie posiadał.

Odsyłanie pacjentów, którzy mają już skierowanie do szpitala - wystawione przez lekarza POZ lub z poradni specjalistycznej, by zarejestrowali się ponownie, tym razem w „poradni przyszpitalnej” i tam uzyskali kolejne skierowanie do szpitala, nie ma podstaw prawnych.

Wystawianie zleceń na zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne

Wydanie przez lekarza zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym wydanie recepty na leki, następuje wyłącznie w wyniku udzielonej porady lekarskiej uzasadniającej konieczność zastosowania danego leczenia. Wyjątek stanowią leki przyjmowane na stałe z powodu chorób przewlekłych. W takim wypadku kontynuacja leczenia zleconego przez lekarza specjalistę innej specjalności niż medycyna rodzinna, może nastąpić wyłącznie po dostarczeniu lekarzowi POZ pisemnego zaświadczenia od lekarza specjalisty o konieczności stosowania wymaganych przez pacjenta leków. Niniejsze zaświadczenie ważne jest przez rok. Po tym czasie pacjent powinien dostarczyć do lekarza rodzinnego nowe zaświadczenie. 

Refundacja na stosowane leki i wyroby medyczne zależna jest od rozpoznanej i udokumentowanej choroby pacjenta. 

GODZINY PRZYJĘĆ LEKARZY 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Jabłonnie

Małgorzata Zawacka
Specjalista medycyny rodzinnej, Pediatra 
Poniedziałek 12-18
Wtorek 8-14
Środa 12-18
Czwartek 8-14
Piątek 12-18

Ewa Bordiuk
Specjalista chorób wewnętrznych 
Poniedziałek 8-13
Wtorek 13-18
Środa 8-13
Czwartek 13-18
Piątek 8-13

Katarzyna Ślubowska
Specjalista chorób wewnętrznych
Wtorek 10-15
Środa 8-15
Piątek 8-14

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chotomowie

Iwona Jakubowska
Specjalista medycyny rodzinnej, Pediatra 
Wtorek 15-18
Czwartek 15-18

Piotr Salamon
Specjalista medycyny rodzinnej
Poniedziałek 10:30-18
Wtorek 8-15:30
Środa 10:30-18
Czwartek 8-14
Piątek 8-15:30

Maciej Rudzki
Pediatra, Specjalista chorób płuc
Poniedziałek 9-13
Środa 9-13