Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest SZPZOZ W JABŁONNIE ul. Parkowa 21, 05 – 110 Jabłonna, reprezentowany przez Dyrektora Iwonę Michalską.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Andrzej Peńsko Tel. +48668906046

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń medycznych przez SZPZOZ W JABŁONNIE, na podstawie art. 9 punkt 2h rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udzielenia  świadczeń medycznych przez SZPZOZ W JABŁONNIE.

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi pacjenta.

SZPZOZ W JABŁONNIE nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

BADANIA LABORATORYJNE
Materiał do badań (krew, mocz, wymazy) pobierany jest:

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chotomowie:

 • poniedziałek: 8:00-9:30
 • wtorek: 8:00-9:30
 • środa: 8:00-9:30
 • czwartek: 8:00-9:30
 • piątek: 8:00-9:30

Gminny Ośrodek Zdrowia w Jabłonnie:

 • poniedziałek: 8:00-9:30
 • wtorek: 8:00-9:30
 • środa: 8:00-9:30
 • czwartek: 8:00-9:30
 • piątek: 8:00-9:30

Ponadto nasi pacjenci mogą oddać materiał do badań w:

 • Klinice Mediq w Legionowie, ul. Piłsudskiego 20, nr tel.: 22 774 26 40,
 • Punkt pobrań ALAB Laboratoria: Legionowo, ul. Jagiellońska 18, nr tel.: 22 774 07 62 lub Warszawa ul. Strumykowa 40, nr tel.: 22 416 40 40.

BADANIA RTG
Badania RTG nasi pacjenci mogą wykonać w:

 • Klinice Mediq w Legionowie, ul. Piłsudskiego 20, nr tel.: 22 774 26 40,
 • ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie, ul. Sowińskiego 4, nr tel.: 22 774 51 51.

BADANIA USG
Badania USG nasi pacjenci mogą wykonać w:

Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jabłonnie, ul. Parkowa 21, 05-110 Jabłonna, nr tel.: 22 782 43 35.

TRANSPORT SANITARNY
Transport sanitarny dla naszych pacjentów realizuje NZOZ KLIMED, tel.: 513 257 447.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • Do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
 • Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. W takim wypadku w dokumentacji SZPZOZ pozostawia się kserokopię oryginału;
 • Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • Na informatycznym nośniku danych.

Wydanie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnione są osoby zatrudnione w rejestracji SZPZOZ. Poświadcza się wyłącznie kopie dokumentacji medycznej wykonane przez pracownika rejestracji w SZPZOZ – sekretarkę medyczną, pielęgniarkę lub położną SZPZOZ.

W celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Wniosek należy pobrać z rejestracji SZPZOZ lub ze strony internetowej SZPZOZ.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej dla osoby upoważnionej, sporządzonego w obecności pracownika upoważnionego do wydania kopii dokumentacji medycznej. W innym wypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w rejestracji SZPZOZ w godz. 8 – 18 lub przesłać pocztą.

Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi bez zbędnej zwłoki jednakże nie później niż 3 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej odbywa się w godz. 8 – 18 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w rejestracji SZPZOZ.

Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania kopii dokumentacji na stosownym wniosku, a wniosek dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta.

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz SZPZOZ organom i podmiotom uprawnionym następuje na podstawie decyzji Dyrektora SZPZOZ.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej w tym Rzecznikowi praw pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, organom i instytucjom upoważnionym przez ministra zdrowia w zakresie kontroli baz danych systemów informatycznych, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku i w sprawie z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, za pisemną zgodą pacjenta;
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • członkom zespołów kontroli zakażeń w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii SZPZOZ pobiera opłatę.

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Wysokość opłat wynosi:

 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może przekroczyć 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia jw.,
 • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia jw.

INFORMACJA O WIZYTACH DOMOWYCH

Informujemy, że lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej SZPZOZ w JABŁONNIE realizują wizyty w domu pacjenta. Zapisy na wizyty prowadzi REJESTRACJA Przychodni. Aby wizyta mogła się odbyć w dniu zgłoszenia, musi zostać zgłoszona najpóźniej do godziny 10.00. Zgłoszenie może mieć formę telefoniczną lub za pośrednictwem osoby trzeciej (rodzina pacjenta lub osoba bliska). Pracownik SZPZOZ w JABŁONNIE przed realizacją wizyty domowej, może sprawdzić zgłoszenie telefonując na numer podany w dokumentacji medycznej pacjenta.

Warunkami realizacji wizyty są:

 • istnienie klinicznych wskazań do wizyty domowej, między innymi takich jak: ciężki stan pacjenta lub stan, w którym dojazd do Przychodni jest niewskazany z uwagi na możliwość pogorszenia stanu zdrowia, podeszły wiek i schorzenia uniemożliwiające dotarcie do Przychodni, inne sytuacje uzgodnione z lekarzem;
 • deklaracja wyboru lekarza POZ złożona w SZPZOZ w JABŁONNIE.

Wizyty domowe realizują lekarze zgodnie z harmonogramem dostępnym w Rejestracji.
Harmonogram wizyt może ulegać zmianom w związku z planowanymi lub nagłymi nieobecnościami lekarzy.

INFORMACJA O WIZYTACH TELEFONICZNYCH

Informujemy, że w SZPZOZ w JABŁONNEJ istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w godzinach pracy lekarza.
Pacjenci mogą zgłaszać potrzebę rozmowy telefonicznej w Rejestracji. Pracownik Rejestracji przyjmując zgłoszenie przekaże Państwu najbardziej prawdopodobny termin, w którym należy spodziewać się telefonu lekarza.
Z uwagi na fakt, iż rozmowa telefoniczna nie zapewnia pełnej ochrony Państwa danych osobowych oraz danych dotyczących stanu zdrowia, prosimy o ograniczenie próśb o rozmowę telefoniczną z lekarzem do rozmów absolutnie koniecznych.

Na terenie POWIATU LEGIONOWSKIEGO świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w NZOZ „Legionowo” ul. Sowińskiego 4,
05-120 Legionowo. Numer telefonu: 22 767 07 67.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują świadczenia udzielane w dni powszednie po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mogą Państwo uzyskać:

 • Poradę lekarską udzielaną doraźnie w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, w przypadkach zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
 • Świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady,
 • Świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Stan nagły to stan, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia.

W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są niezwłocznie i bez skierowania, a pacjent ma prawo skorzystać z pomocy pielęgniarki, położnej, lekarza, czy też szpitala, którzy nie mają podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to między innymi:

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność”,
 • nagły ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność”) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • udar cieplny,
 • wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie lub utonięcie,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,
 • dokonana próba samobójcza,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległa rana będąca efektem urazu,
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiający samodzielne poruszanie się.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, należy wezwać zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego (tzw. karetkę pogotowia ratunkowego). Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego, należy zadzwonić:

 • z telefonu stacjonarnego na numer 999,
 • z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112.