ŚWIADCZONE USŁUGI

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w naszej przychodni udzielane są bezpłatnie wyłącznie osobom, które złożyły w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie stosowną deklarację wyboru (lekarza, pielęgniarki, położnej).

Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jabłonnie i Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Chotomowie od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 , a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
W sytuacjach kiedy w jednym z ośrodków zdrowia czas pracy jest krótszy niż od 8.00 do 18.00, to w tych godzinach nasi pacjenci mają zapewnione udzielanie świadczeń w drugim ośrodku zdrowia należącym do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej mogą Państwo skorzystać ze świadczeń udzielanych przez:

 • Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej
 • Położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania oraz
 • Transportu sanitarnego.

Lekarz POZ

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • Profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne
 • Świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia
 • Udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem
 • Wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
 • Orzekanie o stanie zdrowia
 • Inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym:
  • – kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne
  • – kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
  • – kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewozy,
  • – wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ,
  • – wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Pielęgniarka POZ

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

 • Świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:
  • – wizyty patronażowe w 3-4 (trzecim-czwartym) miesiącu życia, a jeśli w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka, także w 9 (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,
  • – testy przesiewowe w 12 (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat
 • Świadczenia profilaktyki gruźlicy
 • Świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Położna POZ

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:

 • Edukację w zakresie planowania rodziny
 • Opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21 (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania
 • Opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych
 • Opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację
 • Wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej POZ i w domu pacjenta
 • Opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Transport sanitarny

Jeżeli wymagasz podjęcia natychmiastowego leczenia w innej placówce leczniczej, w celu kontynuacji i zachowania ciągłości leczenia albo musisz udać się na leczenie, a dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia Ci korzystanie ze środków transportu publicznego (bez względu na schorzenie) możesz skorzystać z bezpłatnego transportu sanitarnego.

Jeżeli jesteś zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagasz pomocy przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymagasz korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych przysługuje Ci transport częściowo płatny w przypadku leczenia:

 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
 • chorób nowotworowych,
 • chorób oczu,
 • chorób przemiany materii,
 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
 • chorób skóry i tkanki podskórnej,
 • chorób układu krążenia,
 • chorób układu moczowo-płciowego,
 • chorób układu nerwowego,
 • chorób układu oddechowego,
 • chorób układu ruchu,
 • chorób układu trawiennego,
 • chorób układu wydzielania wewnętrznego,
 • chorób zakaźne i pasożytnicze,
 • urazów i zatruć,
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych,

NFZ pokrywa w takich przypadkach 40% kosztów przejazdu środkami transportu sanitarnego.

W przypadkach niewymienionych powyżej koszty transportu będziesz musiał pokryć w całości osobiście.

Skierowanie

Skierowanie na transport sanitarny POZ wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który jednocześnie kwalifikuje pacjenta do odpowiedniego rodzaju transportu.

Transport sanitarny “daleki” w POZ

Z transportu “dalekiego” w POZ można skorzystać w następujących sytuacjach:

 • Kiedy z przyczyn losowych musiałeś skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu za granicą, a Twój stan zdrowia w momencie wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do domu.
 • Taki transport jest realizowany od granicy Polski do miejsca Twojego zamieszkania;
 • Kiedy z przyczyn losowych musiałeś skorzystać z pomocy medycznej w zagranicznym szpitalu, ale wymagasz kontynuacji leczenia w kraju, a stan Twojego zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu i nie ma medycznych przeciwwskazań do przewozu ambulansem.
 • W takim przypadku przysługuje Ci transport od granicy Polski do szpitala, który jest położony najbliżej Twojego domu i w którym możliwe jest kontynuowanie leczenia.

 • Kiedy z przyczyn uzasadnionych medycznie musisz korzystać ze świadczeń konkretnej poradni specjalistycznej oddalonej od miejsca zamieszkania o więcej niż 120 km “tam i z powrotem”, a ogólny stan Twojego zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do poradni. Transport przysługuje wtedy z Twojego miejsca zamieszkania do najbliższego świadczeniodawcy, który udzieli Ci świadczeń i z powrotem
 • Kiedy musisz ze względów medycznych korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, które realizowane są jedynie przez niektóre poradnie, do których odległość z miejsca Twojego zamieszkania przekracza 120 km “tam i z powrotem”, a ogólny stan zdrowia chorego nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni. Transport przysługuje wtedy od miejsca zamieszkania do poradni i z powrotem

Aby skorzystać z transportu sanitarnego “dalekiego” w POZ powinieneś (Twoja rodzina albo opiekun prawny), po wcześniejszej konsultacji z lekarzem POZ, wystąpić z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Wniosek taki należy złożyć w oddziale Funduszu, do którego należysz.

Po rozpatrzeniu wniosku, dyrektor oddziału Funduszu wyda w jego sprawie pisemnie stanowisko.

Ważne! W przypadku transportu związanego z leczeniem poza granicami kraju, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie sporządzone w języku polskim, a przygotowane przez zagraniczny szpital, który realizował leczenie. W przypadku transportu związanego z leczeniem specjalistycznym w kraju należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z poradni specjalistycznej, która ma wykonać świadczenie.

Udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w POZ przewiduje realizację następujących przewozów celem podjęcia lub kontynuacji leczenia, a ogólny stan zdrowia chorego nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni:

 • Z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym
 • Z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie w trybie dziennym
 • Z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem
 • Z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca i z powrotem
 • Z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Wydając skierowanie na przewóz, lekarz POZ wskazuje pacjentowi jednocześnie realizatora przewozu.

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Świadczenia z zakresu stomatologii ogólnej udzielane są wyłącznie w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Chotomowie. W celu skorzystania z porady stomatologicznej należy umówić się na wizytę w rejestracji Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Chotomowie, osobiście lub telefonicznie. Do zapisu proszę przygotować dowód osobisty. Gabinet stomatologiczny udziela świadczeń w ramach umów z NFZ w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy lekarza dostępnym w zakładce: GODZINY PRACY LEKARZY.

W ramach bezpłatnych świadczeń stomatologicznych pacjenci ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) mogą uzyskać:

 • Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej – raz w roku
 • Kontrolne badania lekarskie – 3 razy w roku
 • Zdjęcia rentgenowskie zewnątrzustne
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Usunięcie kamienia nazębnego.

Wybrane świadczenia należne pacjentom w ramach ubezpieczenia w NFZ:

 • „Białe plomby” przysługują w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3). W przypadku dorosłych jest to tzw. kompozytowy materiał chemoutwardzalny. W przypadku dzieci do 18 r.ż. jest to szybkoschnący światłoutwardzalny materiał kompozytowy. W pozostałych zębach przysługują plomby szare – amalgamatowe.
 • Leczenie kanałowe – osobom dorosłym przysługuje leczenie kanałowe od kła do kła (3-3). Dzieciom i młodzieży do 18 r.ż., kobietom w ciąży i połogu (do 42. dnia po porodzie) przysługuje leczenie kanałowe wszystkich zębów obejmujące leczenie do 3 kanałów w zębie.
 • Proteza częściowa z zastosowaniem elementów doginanych od 5 brakujących zębów lub w przypadku bezzębia – proteza całkowita szczęki lub żuchwy. Świadczenia protetyczne przysługują 1 raz na 5 lat. Naprawa protezy zębowej przysługuje raz na 2 lata.
 • WAŻNE! Pacjentom, którzy przeszli operacyjne leczenie nowotworów w obrębie twarzoczaszki, protezy przysługują bez ograniczeń czasowych.
 • Znieczulenie jest refundowane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.