Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 3808

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Michalska.
 • E-mail: kontakt@zozjablonna.pl
 • Telefon: 227824335

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie
 • Adres: ul. Parkowa 21, 05-110 Jabłonna
 • E-mail: kontakt@zozjablonna.pl
 • Telefon: 227824335

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Zdrowia w Jabłonnie

Wejście do budynku od ul. Parkowej.
Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
Rejestracja znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w centralnej części przychodni, po prawej stronie korytarza.
Przed budynkiem, na wprost wejścia głównego, znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Wszystkie pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia medyczne znajdują się na jednej kondygnacji.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W przychodni nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed wejściem do budynku nie ma umieszczonych głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mają możliwość skontaktowania się z ośrodkiem zdrowia w następujący sposób:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie, ul. Parkowa 21, 05-110 Jabłonna,
 • wysłać maila na adres e-mail: jablonna@zozjablonna.pl,
 • wysłać fax na nr: 506 506 5, 
 • skontaktować się telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na nr telefonu: 22 782 43 35.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chotomowie

Wejście do budynku od ul. Partyzantów.
Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
Rejestracja znajduje się na wprost wejścia do budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku.
Budynek jest ogrodzony, na terenie budynku znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla pacjentów.
Wszystkie pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia medyczne znajdują się na jednej kondygnacji.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W przychodni nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed wejściem do budynku nie ma umieszczonych głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mają możliwość skontaktowania się z ośrodkiem zdrowia w następujący sposób:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie, ul. Parkowa 21, 05-110 Jabłonna,
 • wysłać maila na adres e-mail: chotomow@zozjablonna.pl,
 • wysłać fax na nr: 506 506 5, 
 • skontaktować się telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na nr telefonu: 22 772 62 95.