Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Liczba odwiedzających: 3182

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  oraz w przepisach odrębnych.

W celu realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, SZPZOZ w Jabłonnie prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną w sposób zapewniający ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

SZPZOZ udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi  lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie pisemnego oświadczenia zbieranego podczas pierwszego kontaktu pacjenta z SZPZOZ. Pobrane oświadczenie obowiązuje do czasu jego zmiany przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta, prawo do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest też udostępniana osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska, lub sprzeciwił się  temu pacjent za życia.

Dokumentacja medyczna utworzona, przechowywana i archiwizowana w SZPZOZ w Jabłonnie jest udostępniana:

 • Do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

 • Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;

 • Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. W takim wypadku w dokumentacji SZPZOZ pozostawia się kserokopię oryginału;

 • Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

 • Na informatycznym nośniku danych.

Wydanie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnione są osoby zatrudnione w rejestracji SZPZOZ. Poświadcza się wyłącznie kopie dokumentacji medycznej wykonane przez pracownika rejestracji w SZPZOZ – sekretarkę medyczną, pielęgniarkę lub położną SZPZOZ.

W celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Wniosek należy pobrać z rejestracji SZPZOZ lub ze strony internetowej SZPZOZ.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej dla osoby upoważnionej, sporządzonego w obecności pracownika upoważnionego do wydania kopii dokumentacji medycznej. W innym wypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w rejestracji SZPZOZ w godz. 8 – 18 lub przesłać pocztą.

Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi bez zbędnej zwłoki jednakże nie później niż 3 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej odbywa się w godz. 8 – 18 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w rejestracji SZPZOZ.

Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania kopii dokumentacji na stosownym wniosku, a wniosek dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta.

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz SZPZOZ organom i podmiotom uprawnionym następuje na podstawie decyzji Dyrektora SZPZOZ.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

 • organom władzy publicznej w tym Rzecznikowi praw pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, organom i instytucjom upoważnionym przez ministra zdrowia w zakresie kontroli baz danych systemów informatycznych, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku i w sprawie z prowadzonym przez nie postępowaniem;

 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

 • zakładom ubezpieczeń, za pisemną zgodą pacjenta;

 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

 • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;

 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w zakresie prowadzonego postępowania;

 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

 • członkom zespołów kontroli zakażeń w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

 

Dokumenty do pobrania:

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
(plik .pdf do pobrania)

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej
(plik .pdf do pobrania)

Oświadczenie osoby bliskiej zmarłego
(plik .pdf do pobrania)

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(plik .pdf do pobrania)