Składanie skarg

Liczba odwiedzających: 3404

SZP ZOZ w Jabłonnie rozpatruje skargi i wnioski, których przedmiotem są w szczególności naruszenie praw pacjenta  w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące ulepszenia organizacji i usprawnienia pracy, zwłaszcza w aspekcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapobiegania nadużyciom.

Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub  przez inną uprawnioną osobę za pomocą formularza złożenia skargi/reklamacji. Niniejszy formularz dostępny jest również w rejestracji naszej przychodni na każde żądanie pacjenta. Możliwe jest złożenie skargi poprzez pismo lub list elektroniczny wysłany na adres: kontakt@zozjablonna.pl.

Wyjątkowo skargi i wnioski przyjmowane są w formie ustnej. Zawiadomienie takie potwierdzone jest notatką służbową.     

Informacja o sposobie rozpatrywania skargi/reklamacji pacjenta opisana jest w procedurze wewnętrznej: Rozpatrywanie skarg. Niniejsza procedura dostępna jest również w rejestracji przychodni. 

Skargi rozpatrywane są w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

Pacjent ma prawo do składania skarg i wniosków do:

  • Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, Dział Skarg i Wniosków, na adres pocztowy: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 lub mailowy: kancelaria@nfz-warszawa.pl oraz telefonicznie: 22 279 75 78.

  • Rzecznika Praw Pacjenta na adres pocztowy: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa; e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl, telefon: 800 190  590.


Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(plik .pdf do pobrania)