NASTĘPNE POKOLENIA BEZ WAD POSTAWY – TERAPIA CHORÓB KRĘGOSŁUPA U DZIECI Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Liczba odwiedzających: 931
Projekt zakończony.

Projekt kierowany jest do dzieci z województwa mazowieckiego uczęszczających do klas I – VI szkoły podstawowej ze stwierdzoną wadą kręgosłupa.

Jego celem jest poprawa stanu zdrowia 325 dzieci w zakresie chorób kręgosłupa poprzez wdrożenie kompleksowych programów terapeutyczno – rehabilitacyjno – edukacyjnych od sierpnia 2019 do lipca 2021.

Projekt zakłada 2 typy interwencji: edukacyjną i terapeutyczną.

Działania informacyjno-edukacyjne będą prowadzone w ramach wykładów i warsztatów dla dzieci oraz ich opiekunów. Interwencja terapeutyczna będzie składała się z 3 badań lekarskich, 3 konsultacji oraz ćwiczeń ruchowych co najmniej 2 razy w tygodniu.

Wszystkie świadczenia w ramach programu będą bezpłatne.

Wsparciem objęte zostanie także środowisko pracowników oświaty i lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do których skierowane zostaną działania edukacyjne z zakresu chorób kręgosłupa.

Projekt stanowi odpowiedź na wyniki badań epidemiolog. potwierdzających, że w rozwoju dzieci występują okresy szczególnej podatności organizmu na powstawanie wad postawy – okres (6-7 lat) wiążący się ze zmianą stylu życia – rozpoczęcie nauki w szkole i wymuszona pozycja siedząca w ławce, przy bardzo silnej potrzebie ruchu – obok schorzenia w obrębie lędźwiowego odcinka kręgosłupa, mogą wystąpić zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym i nadgarstkach – groźne zaburzenia podstawy u około 10-15% dzieci. Stąd ważne jest wczesne rozpoznanie wady.

Rezultatem projektu będzie: zwiększenie wykrywalności wcześniej niezdiagnozowanych chorób kręgosłupa u dzieci, wzrost poziomu wiedzy na temat przyczyn, skutków i terapii leczenia chorób kręgosłupa, zmniejszenie odsetka osób cierpiących z powodu chorób kręgosłupa wśród dzieci.

Projekt będzie realizowany na obszarze powiatu legionowskiego oraz m. st. Warszawa od 1.08.2019 do 31.07.2021 r. Z racji praktycznych, większość zajęć będzie odbywała się w placówkach oświatowych, w godzinach przystępnych dla dzieci i opiekunów.

Ilość miejsc w programie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja dzieci do projektu będzie prowadzona zgodnie z „Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego – okres realizacji: lata 2018-2021”.

Kryteriami przyjęcia do programu są:

 1. Przedłożenie przez rodzica/opiekuna uczestnika programu wypełnionego druku świadomej zgody na udział w programie zgodnego ze wzorem.

 2. Przedłożenie przez rodzica/opiekuna uczestnika programu podpisanego oświadczenia, że dziecko wymienione w świadomej zgodzie na udział w programie nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz nie bierze i nie brało wcześniej udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS np. u innego beneficjenta realizującego program pn.: „Regionalny program zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego”.

 3. Uczestnik programu w momencie kwalifikacji musi być uczniem klas I-VI szkoły podstawowej.

 4. Uczestnik programu w momencie kwalifikacji uczęszcza do placówki oświatowej znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego.

 5. Potwierdzona u uczestnika choroba kręgosłupa. Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie:

  a) weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej potwierdzającej chorobę kręgosłupa uczestnika lub/i
  b) badania podczas kwalifikacji uczestników.

 6. U uczestnika programu w momencie aplikowania nie występują medyczne przeciwwskazania do pobierania świadczeń udzielanych w ramach programu.

 7. W przypadku grupy, która dodatkowo otrzyma wsparcie w ramach programu tj. rodziców/opiekunów, konieczne będzie potwierdzenie statusu rodzica/opiekuna dziecka zakwalifikowanego do programu.

Do programu będą mogły zostać włączone tylko osoby, które spełniły jednocześnie wszystkie kryteria włączenia do programu.

Rekrutacje do programu będzie odbywała się w 2 turach.

 1. od 1.08.2019 – 165 uczestników
 2. od 1.07.2020 – 160 uczestników

Realizujący projekt zastrzegają sobie możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia liczby uczestników w poszczególnych naborach.

Zgodnie z zasadami udzielania świadczeń w ramach program o włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do programu zakwalifikowanych zostaje 325 uczestników; kolejnych chętnych wpisuje się na listę rezerwową.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo beneficjenta Better Place Piotr Ślusarczyk z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie z siedzibą w Jabłonnie.

Projekt jest finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 986 120,20 zł

Wartość dofinansowanie projektu z UE wynosi 1 588 896,00 zł

Więcej informacji i kontakt:

nr telefonu: 22 782 43 35
adres email: kontakt@zozjablonna.pl
adres email: fundusze@better-place.eu